Мэдээний гарчиг

Мерси Кор Монгол байгууллага 2016 оны 9 сарын 5-6ны өдрүүдэд RCP төслийн загвар боловсруулах семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарын зорилго нь Даван туулах, дасан зохицох чадамжийн үнэлгээ (STRESS)-ний үр дүнг хуваалцах, шинэ төслийн загвар боловсруулах байсан. 5 сард зохион байгуулсан STRESS үнэлгээг эхлүүлэх семинараас хойш төслийн баг гадны зөвлөх хөлслөн эдийн засгийн хөгжил, экосистем менежмент, засаглал, хотжилт, санхүүгийн хүртээмж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг гэсэн зургаан салбарт үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн.os […]

Мэдээний гарчиг

Мерси Кор Монгол байгууллага 2016 оны 9 сарын 5-6ны өдрүүдэд RCP төслийн загвар боловсруулах семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарын зорилго нь Даван туулах, дасан зохицох чадамжийн үнэлгээ (STRESS)-ний үр дүнг хуваалцах, шинэ төслийн загвар боловсруулах байсан. 5 сард зохион байгуулсан STRESS үнэлгээг эхлүүлэх семинараас хойш төслийн баг гадны зөвлөх хөлслөн эдийн засгийн хөгжил, экосистем менежмент, засаглал, хотжилт, санхүүгийн хүртээмж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг гэсэн зургаан салбарт үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. […]

Мэдээний гарчиг

Мерси Кор Монгол байгууллага 2016 оны 9 сарын 5-6ны өдрүүдэд RCP төслийн загвар боловсруулах семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарын зорилго нь Даван туулах, дасан зохицох чадамжийн үнэлгээ (STRESS)-ний үр дүнг хуваалцах, шинэ төслийн загвар боловсруулах байсан. 5 сард зохион байгуулсан STRESS үнэлгээг эхлүүлэх семинараас хойш төслийн баг гадны зөвлөх хөлслөн эдийн засгийн хөгжил, экосистем менежмент, засаглал, хотжилт, санхүүгийн хүртээмж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг гэсэн зургаан салбарт үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. […]

Мэдээний гарчиг

Мерси Кор Монгол байгууллага 2016 оны 9 сарын 5-6ны өдрүүдэд RCP төслийн загвар боловсруулах семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарын зорилго нь Даван туулах, дасан зохицох чадамжийн үнэлгээ (STRESS)-ний үр дүнг хуваалцах, шинэ төслийн загвар боловсруулах байсан. 5 сард зохион байгуулсан STRESS үнэлгээг эхлүүлэх семинараас хойш төслийн баг гадны зөвлөх хөлслөн эдийн засгийн хөгжил, экосистем менежмент, засаглал, хотжилт, санхүүгийн хүртээмж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг гэсэн зургаан салбарт үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. […]